DESIGNED BY MIXWEBTEMPLATES

Cursuri si evenimente EMC


 Programa manifestarilor EMC creditate de catre OAMGMAMR - Filiala Arad
  ...citeste mai mult

Certificat de membru 


 Acte necesare eliberari certificatului de membru O.A.M.G.M.A.M.R.
  ...citeste mai mult 

Câte credite aveţi?


Log in aici pentru a vizualiza datele personale şi profesionale, inclusiv numărul de credite .
  ...citeste mai mult

ACASA||OAMGMAMR

 

 

ANUNȚ

 

                   

Începând cu data de 20.10.2014, O.A.M.G.M.A.M.R. filiala Arad  își va desfășura activitatea în locația din

P-ța Mihai Viteazul nr. 7-8 (fostul Spital Municipal).

Programul cu publicul se desfășoară in fiecare zi

de luni până joi, între orele 0900-1500.

Număr de tel. 0257.338.460 rămâne la dispoziția dvs. pentru informații.


 

 

ANUNȚ

ÎN ATENȚIA ASISTENȚILOR MEDICALI

 

JOI 06.11.2014, ORELE 1400

 

LA EXPO ARAD

 

VA AVEA LOC SIMPOZIONUL CU TEMA

 

„PROFESIONALISM ȘI EXCELENȚĂ ÎN ACTIVITATEA ASISTENTULUI MEDICAL”

 

ÎNSCRIERILE SE VOR FACE NUMAI LA OAMGMAMR ARAD (SCJUA – LOCAȚIA DIN P-ȚA MIHAI VITEAZUL) ÎN PERIOADA 20.10.2014 - 04.11.2014, ÎNTRE ORELE 0900 -1500

 

INTRAREA ȘI PARTICIPAREA SUNT GRATUITE ÎN BAZA TALONULUI  CARE VA FI ÎNMÂNAT LA ÎNSCRIRE 

NUMĂR CREDITE EMC SIMPOZION : 12

 

PREȘEDINTE

OAMGMAMR FILIALA ARAD

BĂLAN MIRELA ANICA


 
 
 
 
 
Ministerul Sănătăţii organizează, prin Şcoala Naţională de Sănătate 
Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti, în 
perioada 06 – 21 octombrie 2014, examen pentru obţinerea specializărilor 
Balneo-fizioterapie, Laborator, Radiologie-imagistică medicală şi 
Nutriţie şi dietetică.

Examenul pentru obţinerea specializării se organizează şi desfăşoară de 
către o comisie centrală şi 15 comisii locale de examen, în următoarele 
centre universitare de pregătire, pe specializări, astfel:

a) Bucureşti:

  Balneo-fizioterapie;
Laborator;
Radiologie-imagistică medicală;
b) Braşov

  Laborator;
c) Cluj – Napoca:

Laborator;
Radiologie-imagistică medicală;
  d) Craiova:

Radiologie-imagistică medicală;
e) Galaţi:

Laborator;
Radiologie-imagistică medicală;
  f) Iaşi:

  Balneo-fizioterapie;
  Laborator;
  Radiologie-imagistică medicală;
g) Sibiu:

  Balneo-fizioterapie;
Radiologie-imagistică medicală.
3. Examenul pentru obţinerea specializării cuprinde:

a) probă practică;

b) probă scrisă.

4. Pentru a fi declaraţi „PROMOVAT” candidaţii trebuie să obţină la fiecare probă de evaluare minimum nota 6,00.

5. La examenul pentru obţinerea specializării se pot înscrie candidaţii care îndeplinesc, cumulativ, următoarele criterii:

a) sunt absolvenţi ai programelor de specializare organizate de 
Ministerul Sănătăţii, seria 2013 – 2014 şi seriile anterioare;

b) sunt încadraţi, în unităţile sanitare publice sau private;

c) au achitat taxa de participare la examen.

6. Înscrierile la examen se fac, în perioada 22.09 – 03.10.2014, zilnic, 
între orele 10,00 şi 15,00, cu excepţia zilelor de sâmbătă şi duminică 
(27-28.09.2014), pentru toate specializările, la sediile filialelor 
judeţene ale Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor, 
Asistenţilor Medicali din România (OAMGMAMR) din Braşov, Cluj, Dolj, 
Galaţi, Iaşi, Sibiu, pentru comisiile locale de examen din reşedinţa 
judeţului respectiv, şi la sediul Şcolii Naţionale de Sănătate Publică, 
Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti (SNSPMPDSB) 
din str. Bodeşti nr. 1, Sector 2 (lângă Spitalul Clinic de Urgenţă 
„Sfântul Pantelimon”), pentru comisiile locale de examen din Bucureşti.

Dosarele de înscriere se predau pe bază de proces-verbal, pe 
specializări, în data de 06.10.2014, secretarilor comisiilor locale de 
examen.

7. Dosarul de înscriere trebuie să conţină următoarele documente:

a) cererea de înscriere (model anexa nr. 1);

b) copia actului de identitate;

c) adeverinţa de absolvire a programului de pregătire pentru obţinerea 
specializării, eliberată de SNSPMPDSB sau de responsabilul de program, 
pentru seriile anterioare;

d) chitanţa de plată a taxei de participare la examen.

8. Tematica şi bibliografia pentru examenul de specializare sunt 
stabilite de responsabilul naţional al programului de specializare. După 
ce sunt avizate de Ministerul Sănătăţii şi de OAMGMAMR, tematica şi 
bibliografia sunt publicate, cu cel puţin 60 de zile înainte de data 
începerii examenului de specializare, pe site-urile Ministerului 
Sănătăţii, SNSPMPDSB şi al OAMGMAMR.

9. Cuantumul taxei de participare la examen este de 155 lei/candidat. 
Candidaţii depun această sumă în contul Şcolii Naţionale de Sănătate 
Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti, CIF 
26328134, Cont IBAN : RO80TREZ70220F335000XXXX, deschis la Trezoreria 
Sector 2, adresa: str. Vaselor nr. 31, Sector 2, cod poştal 021253.

10. Comisiile locale de examen, în perioada 06 – 08.10.2014, studiază 
dosarele depuse şi stabilesc pentru fiecare rezultatul prin înscrierea 
menţiunii „ADMIS” sau „RESPINS”.

Rezultatul studierii dosarelor de înscriere se afişează la sediul 
comisiei locale de examen. Candidaţii au dreptul să conteste rezultatul 
studierii dosarelor, în termen de 24 de ore de la data afişării. 
Contestaţiile se rezolvă de comisia locală de examen în timp de 48 de 
ore de la data expirării termenului de depunere a acestora.

Examenul pentru obţinerea specializării este continuat numai de 
candidaţii al căror dosar a fost declarat „ADMIS”.

11. Candidaţilor al căror dosar a fost declarat „RESPINS” li se 
returnează 75% din taxa de participare la examen, în termen de 60 de 
zile de la data la care a fost declarat „RESPINS”.

12. Proba practică se desfăşoară potrivit celor menţionate în tematica 
şi bibliografia de examen şi criteriilor stabilite de fiecare comisie 
locală de examen în funcţie de specialitate (număr de subiecte, timp de 
executare, expunere etc.).

Locul de desfăşurare al probei practice este stabilit de preşedintele 
comisiei locale de examen, cu cel puţin 24 de ore înainte de începerea 
probei.

Rezultatele obţinute se anunţă prin afişare la sediul comisiei locale de 
examen.

Proba practică nu se contestă.

13. Proba scrisă se desfăşoară sub forma unui test-grilă de verificare a 
cunoştinţelor, pentru fiecare specializare, elaborat de comisia centrală 
de examen.

Locul de desfăşurare al probei scrise este stabilit de preşedintele 
comisiei locale de examen, cu cel puţin 24 de ore înainte de începerea 
probei.

Testul – grilă se desfăşoară, simultan în toate centrele de examen, pe 
specializări, în data de 19 octombrie 2014, între orele 10,00 – 12,00.

14. Testul-grilă conţine 50 de întrebări din tematica şi bibliografia 
stabilite pentru examen.

Fiecare întrebare are 3 variante de răspuns (a, b, c), din care:

a) 20 din totalul întrebărilor au un singur răspuns corect din 3 şi se 
notează fiecare răspuns corect cu 0,2 puncte; răspunsul corect se 
marchează prin umplerea cercului corespunzător literei respective, iar 
la umplerea a două sau 3 cercuri şi/sau în cazul tăierii cu X a unui 
cerc umplut, întrebarea respectivă se notează cu 0 puncte.

b) 30 din totalul întrebărilor au două răspunsuri corecte din 3 şi se 
notează fiecare răspuns corect cu 0,1 puncte; răspunsurile corecte se 
marchează prin umplerea cercurilor corespunzătoare literelor respective, 
iar la umplerea a 3 cercuri şi/sau în cazul tăierii cu X a unui cerc 
umplut, întrebarea respectivă se notează cu 0 puncte.

15. Candidaţii au acces în sălile de susţinere a testului-grilă înainte 
cu 30 de minute de deschiderea plicurilor cu teste, dar nu cu mai puţin 
de 15 minute, pe baza tabelelor aflate la responsabilul de sală şi 
afişate la intrare şi a actului de identitate.

Candidaţii care nu se află în sală în momentul deschiderii plicului cu 
testele-grilă pierd dreptul de participare la examen.

În sălile de examen este interzisă utilizarea telefoanelor mobile.

16. La ora înscrisă pe plic responsabilul de sală deschide plicul cu 
teste-grilă în faţa tuturor candidaţilor, le distribuie fiecărui 
candidat şi stabileşte ora de începere şi de finalizare a probei. De 
asemenea, distribuie fiecărui candidat câte o grilă de răspuns.

Din momentul deschiderii plicului cu teste-grilă, candidaţii nu pot 
părăsi sala de examen decât după 30 de minute şi numai după predarea 
lucrării. Pentru necesităţi fiziologice candidaţii pot părăsi sala de 
examen numai însoţiţi de un supraveghetor, iar timpul absenţei din sală 
nu prelungeşte durata probei pentru candidaţii respectivi.

Pentru rezolvarea testului-grilă candidaţii folosesc numai cerneală sau 
pastă de culoare albastră. Orice altă culoare decât cea albastră este 
interzisă, fiind considerată semn distinctiv.

17. După expirarea timpului de lucru, testele-grilă şi grilele de 
răspuns ale candidaţilor se preiau de responsabilul de sală, sub 
semnătură.

După predarea tuturor testelor-grilă şi a grilelor de răspuns de către 
candidaţi, responsabilul de sală desigilează plicul cu grila de 
corectură şi începe evaluarea fiecărei grile de răspuns.

Fiecare grilă de răspuns este evaluată de responsabilul de sală, în 
prezenţa titularului, conform grilei de corectură. Punctajul maxim este 
de 10 puncte, corespunzător notei 10. După trecerea notei, responsabilul 
de sală şi candidatul respectiv semnează pe grila de răspuns.

18. Candidaţii pot să conteste rezultatul testului-grilă în termen de 
două ore de la data afişării rezultatelor. Contestaţia se soluţionează 
de comisia centrală de examen, în timp de 24 de ore de la data expirării 
termenului de depunere a acestora.

19. Media finală a fiecărui candidat se calculează, cu două zecimale, ca 
medie aritmetică a notelor obţinute la proba practică şi proba scrisă.

20. Candidaţilor declaraţi „PROMOVAT”, în termen de maximum 3 luni de la 
data finalizării examenului pentru obţinerea specializării li se 
eliberează certificatul de absolvire. Pentru această perioada, SNSPMPDSB 
eliberează absolvenţilor adeverinţe din care să rezulte că au promovat 
examenul, sesiunea, specializarea şi perioada de valabilitate a 
adeverinţei.
 
 
 

A XII-a Conferință Națională a
Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților 
Medicali din România,
,,De la profesionalism la excelență, asistenții medicali îşi redefinesc 
identitatea”

10- 13 septembrie 2014

Alba- Iulia

Informaţii utile referitoare la procedura de înregistrare a rezumatelor 
şi a prezentărilor (descarcă):
 
 
 
 
 
 

ANUNȚ

Selectia in grupul tinta al proiectului:

„Asigurarea accesului egal la ocupare şi diversificarea oportunităţilor de angajare pe o piaţă inclusivă a muncii, pentru femeile din domeniul sanitar – ACCES”

- filiala ARAD–

 

Ordinul Asistenţilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistenţilor Medicali din Romania, vă aduce la cunoștință faptul că, în perioada 29 mai  -15 iulie 2014,

 încep înscrierile în grupul țintă al proiectului cu titlul: „Asigurarea accesului egal la ocupare şi diversificarea oportunităţilor de angajare pe o piaţă inclusivă a muncii, pentru femeile din domeniul sanitar – ACCES”, POSDRU/144/6.3/S/128613, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Investeşte în oameni!

În cadrul proiectului, vor fi selectate 600 de femei angajate in sistemul sanitardin care 100 de femei din judetul Arad, pentru care se faciliteaza accesul la o piata inclusiva a muncii, prin dobandirea de calificari complementare profesiei pe care o detin.

Astfel, grupul tinta selectat din judetul Arad va avea posibilitatea sa participe GRATUIT in cadrul proiectului la unul din cele doua programe de formare profesională in perioada octombrie 2014 – ianuarie 2015, pentru calificarile de baby-sitter (1 grupa/25 persoane) și îngrijitor batrani la domiciliu (3 grupe/25 persoane).

De asemenea, 30 femei cu varste peste 45 de ani selectate din cele 100 de persoane participante la cursurile de calificare vor participa in perioada iunie-iulie 2015 si la programe de formare profesionala pentru dezvoltarea abilitatilor TIC (2 grupe /15 persoane).

In urma evaluarii cunostintelor dobandite de participanti la programele de calificare prin desfasurarea testelor/examenelor aferente fiecarei calificari in parte, participanti vor fi certificati cu diplome de absolvire a programului de formare, recunoscute la nivel national, eliberate de ANC.

 

Numai persoanele certificate din grupul tinta vor primi la finalizarea cursurilor o subventie, in valoare de 600 lei /persoana o singura data si va fi conditionata de participarea persoanelor la orele de curs de teorie  (120 de ore) si practica (240 de ore) in afara orelor de program, cat si de promovarea examenului aferent si obtinerea certificatului de calificare.

În grupul țintă se pot înscrie femei angajate din sectorul sanitar care îndeplinesc criteriile de selecție si eligibilitate stabilite, în limita locurilor disponibile stabilite.

Dosarul de inscriere se depune la sediul filialei OAMGMAMR Arad.

Persoanele care vor fi selectatepentru a face parte din grupul tinta vor participa si la 3 ateliere de lucru in februarie 2014, ce vor viza studierea perceptiei grupului tinta asupra problematicii egalitatii din perspective posibilitatilor de dezvoltare a carierei in conditiile unui echilibru intre viata de familie si cea privata.

Totodata, 5 femei vor participa la o vizita de lucru la partenerul transnațional in Madrid (Spania), pentru schimb de bune practice în domeniu legalității de gen.

Metodologia si criteriile de selectie pentru includerea în grupul țintă, precum și lista documentelor care trebuie completate/furnizate de către angajatii din sectorul sanitar, sunt afișate la avizierul filialei judetene OAMGMAMR si postate pe site-ul beneficiarului, www.oamr.ro.

 

Adriana Carnu

Expert informare si promovare


 

CRITERII DE SELECȚIE ÎN GRUPUL ȚINTĂ – FILIALA ARAD

al proiectului

 

„Asigurarea accesului egal la ocupare şi diversificarea oportunităţilor de angajare pe o piaţă inclusivă a muncii, pentru femeile din domeniul sanitar – ACCES”

POSDRU/144/6.3/S/128613

 

I.Documentele necesare inscrierii in grupul tinta:

v  Formular de inregistrare a grupului tinta-completat corect si semnat (in original) Anexa 1.

v  Declaratia pe propria raspundere-semnata si datata (in original) Anexa 2;

v  Adeverința de la locul de munca (care sa ateste faptul ca persoana este angajata intr-o unitate sanitara); valabila! ( in original)

v  Diploma de studii (in copie, ultima diploma obtinuta in sistemul de invatamant);

v  Certificat de nastere (in copie)

v  Certificatul de casatorie - dupa caz, hotarare judecatoreasca de divort)- in copie,

v  C.I valabil (in copie);

II.Criteriile de eligibilitate a participantelor in procesul de selectie:

v  Sa nu fi participat la aceleasi activitati ale proiectului pe nici un alt proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013: “Investeste in Oameni !”;

v  Este angajata in sectorul sanitar;

v  Este absolventa, cu examen de diploma, a unei institutii de invatamant;

v  Este de acord cu utilizarea si prelucrarea datelor personale furnizate in Declaratia pe propria raspundere

v  Este de acord sa nu participe in timpul orelor de program la activitatile proiectului;

v  Va avea disponibilitatea de a participa la toate activitatile din proiect pentru care a fost selectata;

v  Este cetatean UE cu domiciliu sau resedinta legala in Romania;

III.Criteriile de departajare a dosarelor de inscriere:

v  Ordinea inregistrarii dosarului de inscriere in Registru de intrari dosare  - filial OAMGMAMRArad, participantii vor fi inscrisi in limita locurilor disponibile pe judet;

v  Nivelul studiilor - un avantaj vor prezenta persoanele angajate in sistemul sanitar cu studii primare, gimnaziale si liceale: pentru calificare baby-sitter si ingrijitor batrani la domiciliu – necesar minim 4 clase;

v  Nivel scazut de calificare/incadrare la locul de munca conform cod COR prezinta de asemenea un avantaj;

v  Respectarea criteriului de gen (100% femei);

v  Respectarea criteriului de varsta (30 femei cu varste peste 45 de ani, valabil numai pentru cursurile TIC);

v  Respectarea criteriului numeric (100 de femei angajate din domeniul sanitar)

In cazul dosarelor depuse la sediul filialei din care lipsesc unul sau mai multe documente, acestea vor fi inregistrate cu numar de ordine cu mentiunea dosar incomplet si cu termen de completare de 3 zile lucratoare de la data inregistrarii dosarului. Dupa expirarea acestui termen dosarul incomplet va fi considerat invalid. Persoana al carui dosar este considerat invalid dupa expirarea celor 3 zile poate fi reinscrisa cu un dosar complet primind un alt numar de inregistrare in limita locurilor ramase disponibile.

Validarea dosarelor se realizeaza la sediul de implementare al proiectului din Bucuresti, iar lista cu persoanele inscrise in grupul tinta va fi comunicata filialei si urmand a fi postata la avizier si pe site-ul filialei Arad.

 

Angajatii selectati in grupul tinta al proiectului care pe parcursul desfasurarii activitatilor abandoneaza activitatile in care au fost selectati, nu pot fi inlocuiti cu o alta persoana si nici nu vor putea relua activitatile pentru care au fost selectati.

 

NOTA:

Nu se pot inscrie persoanele angajate in unitati aflate in subordinea:

v Autoritatilor administratiei publice centrale: (Guvern, ministere, autoritati administrative autonome);

v autoritatilor ale administratiei publice locale (consilii locale, primarii, consiliul general/ judetean);

v organizatii ale societatii civile (organizatii neguvernamentale organizatii comunitare asociatii profesionale, organizatii politice, cluburi civice, sindicate, organizatii filantropice, cluburi sociale si sportive, institutii culturale, organizatii religioase, miscari ecologiste, media);

 

                 Adriana Carnu

Expert informare si promovare


 

Comunicat de presă

Demararea proiectului “Acces la formare profesională continuă pentru angajații din sectorul sanitar-PROSANIT

POSDRU/164/2.3/S/138111

Proiectul “Acces la formare profesională continuă pentru angajații din sectorul sanitar-PROSANIT” Contract POSDRU/164/2.3/S/138111 implementat de către OAMGMAMR în parteneriat cu CEPECOM SRL a demarat  la data de 29.04.2014 având o durată de implementare de 18 luni.

 

 Proiectul vizează creșterea accesului la formare profesională continuă, prin calificarea completă a 750 de angajați din domeniul sanitar din 6 regiuni de dezvoltare.

Acesta vizează obținerea unor beneficii pentru grupul țintă, pe termen lung, atât prin diversificarea calificărilor deținute de 750 de angajați, fapt ce le oferă o mobilitate sporită pe piața muncii, precum și o posibilă formă de venit suplimentar, cât și prin efectul pozitiv și valoarea adaugată date de posibilitatea angajaților din acest domeniu de a fi consiliați din punct de vedere al traseului profesional. Angajații din grupul țintă vor fi motivați să participe activ pe piața muncii, noile calificări obținute oferindu-le și noi oportunităti de ocupare. În plus, programul de formare dezvoltat în cadrul proiectului va fi livrat, pe viitor și altor angajați din domeniu, participând la îmbunătățirea performanțelor profesionale ale acestora și la creșterea calității serviciilor medicale.

 

In cadrul proiectului se urmareste a se realiza promovarea beneficiilor formarii profesionale continue, prin orientarea profesională  și informarea a 750 de angajați din sectorul sanitar din 6 regiuni de dezvoltare (Sud Vest Oltenia, București-Ilfov, Sud-Est, Sud, Vest, Nord Vest) cat si creșterea participării la programe de formare profesionala continua prin dezvoltarea unui program de formare, în domeniul sanitar și derularea a 3 programe de calificare în acest domeniu, pentru 750 de angajați.

 

Principalele activități  din cadrul proiectului se referă la:

v  realizarea de sesiuni de orientare și consiliere profesională pentru 750 de angajați din sectorul sanitar,

v  dezvoltarea și autorizarea a unui program de formare

v  derularea a trei programe de formare în vederea calificării pentru 750 de angajați în sistemul sanitar din cele 6 regiuni de dezvoltare (Sud Vest Oltenia, București-Ilfov, Sud-Est, Sud, Vest, Nord Vest).

 

Proiectul va debuta prin selectarea unui numar de 750 de persoane, angajate în sistemul sanitar, care vor fi consiliate din punct de vedere al traseului profesional și vor participa la cursuri de formare profesională continuă, specifice sectorului medical.

Angajații participanți la activitățile proiectului vor fi selectați din unitățile medicale din cele 6 regiuni, prin intermediul filialelor OAMGMAMR. Beneficiarul  împreună cu partenerul vor organiza un număr de 6 conferințe regionale, la care vor fi invitate persoane din grupul țintă, persoane din cadrul unităților medicale, persoane din mass media și persoane cu funcții de conducere din sistemul sanitar.

 

În cadrul proiectului vor fi organizate de asemenea 2 conferințe de presă, de deschidere și de închidere pentru a putea face cunoscute activitățile din cadrul proiectului și rezultatele proiectului.

 

În cadrul conferințelor vor fi promovate beneficiile participării grupului țintă la cursurile de calificare baby sitter, îngrijitoare bătrâni la domiciliu și îngrijitoare bolnavi la domiciliu cat si in cadrul activitatilor de orientare și consiliere profesională.

 

 In cadrul activitatii de orientare și consiliere profesională din cadrul proiectului se va urmări ca persoanele participante să își dezvolte și să-și îmbunătățească abilitățile personale, pentru a stabili, a implementa, a urmări obiectivele în carieră, pe termen scurt și lung.

Membrii partenerului vor elabora materiale de marketing personal (CV european, scrisoare de intenție) pentru o mai buna exemplificare a celor prezentate în cadrul activităților de orientare și consiliere.

 

Unul aspect important in cadrul acestui proiect se referă la dezvoltarea și autorizarea de către OAMGMAMR  a programului de calificare ”Îngrijitoare bolnavi la domiciliu”, cod nomenclator 5133.2.1, calificare de nivel 2, cu o durată de 720 ore.

 

In cadrul proiectului angajatii din sectorul sanitar vor urma programe de formare profesionala ce vor viza calificarea in urmatoarele domenii:

v  baby-sitter(cod NC 5133.1.1, calificare nivel 1, 360 de ore) – 300 de persoane

v  ingrijitoare batrani la domiciliu(cod NC 5133.1.2, calificare nivel 1, 360 de ore) – 300 de persoane

v  ingrijitoare bolnavi la domiciliu (cod NC 5133.2.1, calificare nivel 2, 720 de ore) – 150 de persoane

Angajații vor fi împărțiți pe cele trei tipuri de calificări în funcție de rezultatele sesiunilor de orientare și consiliere profesională, aspirațiile profesionale proprii, de aptitudinile deținute și de cursurile la care au mai participat anterior.

 

In urma evaluării finale minim 85% dintre cei 750 de angajați vor primi certificate de calificare ANC la finalizarea cursului reprezentand un numar minim 638 de participanți ce vor fi certificați cu diplome de absolvire a programului de formare, recunoscute la nivel național si european.

 

Pentru toate persoanele certificate la finalizarea cursurilor se va oferi in cadrul proiectului o subvenție în valoare de 1080 lei de pers. pentru calificările nivel 1 și 2880 lei de pers.pentru calificările nivel 2.

 

Subvenția se va acorda o singură dată, la finalizarea cursului și va fi condiționată de participarea persoanelor la orele de curs de teorie și practică în afara orelor de program (verificată în baza listelor de prezență) cât și de promovarea examenului aferent și obținerea certificatului de calificare.

 

Pe toata durata implementării proiectului vor fi asigurate activitățile de informare și publicitate astfel încât în permanență persoanele interesate de proiect să cunoască evoluția acestuia, modul prin care pot participa la activitățile din cadrul proiectului, precum și rezultatele obținute.

 

Pentru mai multe informatii referitoare la modalitatea de inscriere in cadrul proiectului cat si conditiile de eligibilitate puteti contacta presedintele de filiala din judetul dumneavoastra sau puteti accesa site-ul www.oamr.ro sectiunea Proiecte FSE cat si la adresa de e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

 

Dragos Stan

Expert promovare proiect 

 

 

  Perioada 5-12 mai 2014 in cadrul Săptămânii asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi a asisteţilor medicali, a fost marcată de OAMGMAMR-Filiala Arad,  în acest anprin organizarea unui simpozion cu tema ,,Asistentul medical o forță pentru schimbare, o resursă vitală pentru sănătate”.

  Evenimentul s-a bucurat de  participarea a peste 300 de  moaşe şi  asistenţi medicali, şi a fost creditat cu 12 credite EMC.

  Au fost prezentate lucrări care au avut ca temă: educţia pentru sănăate, siguranţa pacientului, prevenirea cancerului de col uterin, intervenţia precoce în A.V.C., vaccinarea copiilor  risc sau beneficiu.

 

 

 

 


 
 

Articol de presă

5 mai 2014

 

“Asistentul medical o forță pentru schimbare, o resursă vitală pentru sănătate”

Săptămâna asistenților medicali generaliști, a moașelor și a asistenților medicali, 5-12 mai 2014

 

Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România celebrează Ziua internațională a moașelor (5 mai) și Ziua internaționalăa asistenților medicali (12 mai) printr-o serie de evenimente și activități derulate în perioada 5-12 mai atât la nivel național cât și la nivelul filialelor, în cadrul Săptămânii asistenților medicali generaliști, a moașelor și a asistenților medicali.

 

Tema acestei serii de evenimente, preluată de la Consiliul Internațional al Asistenților Medicali (ICN), este “Asistentul medical o forță pentru schimbare, o resursă vitală pentru sănătate”.

 

Ziua internațională a moașelor este sărbătorită în întreaga lume din anul 1992, la inițiativa Confederației Internaționale a Moașelor (ICM). Tema anului 2014, axată pe rolul pe care îl au moașele în cadrul serviciilor de sănătate, este “Moașele: schimbă lumea, câte o familie pe rând”.Mesajul purtat de slogan subliniază contribuția acestei profesii la schimbarea familiilor, comunităților și întregii omeniri prin salvarea vieților mamelor și copiilor.

 

Ziua internațională a asistenților medicali a fost lansată în anul 1974 la inițiativa Consiliului Internațional al Asistenților Medicali. Data de 12 mai a fost aleasă ca un omagiu pentru Florence Nightingale, considerată întemeietoarea serviciilor de îngrijiri moderne. Tema anului 2014, “Asistentul medical o forță pentru schimbare, o resursă vitală pentru sănătate”, subliniază faptul că sănătatea populației depinde în foarte mare măsură de concordanța între nevoile de servicii de îngrijiri și numărul, pregătirea corespunzătoare, profesionalismul și gradul de motivație al asistenților medicali din întreaga lume.

 

Ambele teme subliniază importanța serviciilor oferite de moașele și de asistenții medicali atât la nivel local cât și global, și sunt aliniate Obiectivelor 4 și 5 de dezvoltare ale mileniuluicare stabilesc indicatori de reducere a mortalității infantile și de îmbunătățire a sănătății materne.

 

Deasemenea fiecare temă reprezintă o pledoarie pentru nevoia de pregătire profesională adecvată prin programe educaționale de bază și continuie, în acord cu reglementările internaționale de exercitare a acestor profesii, cu dinamica dezvoltării lor și cu nevoile de servicii de sănătate specifice fiecărui context.

 

În mesajul adresat membrilor OAMGMAMR, domnul Mircea Timofte, președintele organizației, subliniază următoarele:

 

“Evoluția profesiilor de moașă și de asistent medical a cunoscut un salt uriaș în ultimele decade. Cercetarea în domeniul îngrijirilor, tehnologia informațiilor și comunicațiilor, servicii bazate pe dovezi, aparatură și echipamente medicale extrem de performante, sunt câteva din domeniile și provocările profesionale care au contribuit la dinamica dezvoltării profesiilor noastre. Acestea reprezintă atât provocări ce ne obligă la dezvoltare profesională continuă, cât și surse de continuă satisfacție profesională pe traseul spre excelență, individual și organizațional. 

 

Am ales, și practicăm cu multă dăruire, profesii de o responsabilitate imensă în ceea ce privește respectarea dreptului la sănătate al populației... suntem o forță privind îmbunătățirea continuă a politicilor de sănătate, suntem o resursă cu adevărat vitală pentru sănătatea populației... Săptămâna asistenților medicali generaliști, a moașelor și a asistenților medicali este o săptămână omagială fiecare dintre noi, pentru echipele de profesioniști pe care le reprezentăm, pentru organizația profesională din care facem parte. Este săptămâna noastră, în cadrul căreia aducem în atenție profesionalismul, profesia, și contribuțiape care o avem în asigurarea sănătății populației”.

 

Având aceste repere, Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România organizează în perioada 5-12 mai mese rotunde, simpozioane, conferințe, și alte acțiuni locale și naționale. 


 
COMUNICAT  

REFERITOR LA LEGEA NR. 53/ 2014

În urma apariţiei Legii nr. nr. 53/ 2014 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, publicată în Monitorul Oficial nr. 301/ 24.04.2014, au fost făcute modificări la art.  22, alin.  (4) şi a fost abrogat alin.(5).

Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România nu a fost consultat cu privire la această modificare.

Având în vedere că aceasta este atât o problemă socială  cât şi una care afectează sistemul sanitar,  tinând cont de deficitul major de asistenţi medicali din sistem precum şi de blocarea angajărilor, ne vom alătura organizaţiilor sindicale în demersurile necesare către Ministerul Sănătăţii.

Facem de asemenea precizarea că, în urma modificării alin. (4) şi abrogării alin. (5) de la art. 22, în opinia noastră, nu sunt afectaţi asistenţii medicali care au depăşit vârsta de pensionare prevăzută de lege,  în cazul în care aceştia îşi desfăşoară activitatea în unităţi publice sanitare private, în unităţi sanitare publice care înregistrează deficit de personal medical precum şi în unităţi sanitare publice aflate în zone defavorizate.

Aceste precizări le facem în baza prevederilor alin. (6) şi alin. (7) ale art. 22 din OUG 144/2008 aprobată prin Legea nr. 53/2014, care  nu au fost abrogate.

“Art. 22

(6) Asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali care au depăşit limita de vârstă prevăzută la alin. (4) pot profesa în continuare în unităţi sanitare private. Desfăşurarea activităţii se face în baza certificatului de membru şi a avizului anual al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, eliberat pe baza certificatului de sănătate şi a asigurării de răspundere civilă, pentru greşeli în activitatea profesională, încheiată pentru anul respectiv.

(7) În cazul unităţilor sanitare publice care înregistrează deficit de personal medical, precum şi al unităţilor sanitare publice aflate în zone defavorizate, asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali îşi pot continua activitatea peste vârsta de pensionare prevăzută de lege, până la ocuparea posturilor prin concurs, la propunerea autorităţilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cu avizul Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România şi cu aprobarea Ministerului Sănătăţii Publice.”

În acest sens, Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România va susţine şi va elibera aviz favorabil membrilor săi, pentru menţinerea în activitate conform alin. (6) şi alin. (7) ale art. 22.

 
 

Prezent la Arad în perioada 25-26.03.2014 cu ocazia desfășurării programului “Formare a formatorilor de la nivel post-liceal – calificarea asistent medical generalist”, dl. Președinte al OAMGMAMR Mircea Timofte a avut o întâlnire de lucru cu membri Consiliului Judetean OAMGMAMR filiala Arad, cu directorii de îngrijiri și cu asistenții șefi din unitățile sanitare din județul Arad.

        Mircea Timofte a prezentat modificările aduse de Directiva 2013/55/UE a Parlamentului European și a Consiliului,  privind recunoașterea calificărilor profesionale și a adus la cunoștința participanților la întâlnire, faptul că acest proces a constituit prilejul pentru autoritățile române de a modifica, în urma negocierilor derulate cu statele membre și instituțiile UE, clauza privind recunoașterea calificărilor de asistent medical generalist obținute în România anterior datei aderării la UE, în beneficiul profesioniștilor români.

        Au fost purtate discuții privind necesitatea organizării masteratelor profesionale pe specialități.       

        Această întâlnire face parte dintr-un program pe care Mircea Timofte     l-a inițiat în acest an, cu scopul de a veni în sprijinul asistenților medicali și moașelor în vederea îmbunătățirii standardelor profesionale în exercitarea profesiei.