Now loading.
Please wait.

Menu

004.0257338460

office@oamgmamr-arad.ro

Suspendarea şi retragerea calităţii de membru

HomePagina asistentuluiSuspendarea şi retragerea calităţii de membru
HomePagina asistentuluiSuspendarea şi retragerea calităţii de membru

Suspendarea şi retragerea calităţii de membru

posted in OAMGMAMR

Rate this item
(1 Vote)

Suspendarea la cerere a calităţii de membru al OAMGMAMR

Suspendarea calităţii de membru al OAMGMAMR poate fi solicitată pe o perioadă de până la 5 ani, în următoarele situaţii:
a) concediu de maternitate;
b) concediu pentru creşterea copilului de până la 2 ani sau, în cazul copilului cu handicap, până la împlinirea vârstei de 3 ani;
c) concediu pentru incapacitate temporară de muncă, dacă acesta are o durată mai mare de 6 luni;
d) concediu paternal;
e) şomaj, caz în care suspendarea se acordă pe durata şomajului;
f) rezidenţă temporară pe teritoriul altei ţări, dacă depăşeşte 6 luni;
g) alte motive obiective care justifică imposibilitatea exercitării profesiei pe o perioadă determinată, de până la cinci ani.
Asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali care solicită suspendarea calităţii de membru se vor adresa filialei OAMGMAMR unde sunt înregistraţi. Solicitarea se va face în scris, prin depunerea unei cereri conform modelului prevăzut în anexa nr. 1, şi va fi însoţită de:
a) certificatul de membru şi avizul de liberă practică (dacă este cazul) în original;
b) copii (în conformitate cu originalul) ale documentelor justificative, pe baza cărora se solicită suspendarea calităţii de membru la cerere (documente medicale, decizii de suspendare a contractului de muncă, carnet de şomaj, dovada rezidenţei în altă ţară etc.).
Cererea de suspendare va fi depusă personal sau prin împuternicit.
Asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali care solicită suspendarea calităţii de membru al OAMGMAMR trebuie să achite cotizaţia de membru datorată până la data cererii. Încetarea suspendării la cerere a calităţii de membru al OAMGMAMR se face în baza solicitării scrise întocmite conform modelului prevăzut în anexa nr. 2, la care solicitantul anexează, în original, certificatul de cazier judiciar, precum şi certificatul de sănătate fizică şi psihică, aflate în termen de valabilitate. Cererea se depune la filiala OAMGMAMR la care solicitantul este membru, cu cel puţin 5 zile anterior datei la care acesta urmează să îşi reia activitatea profesională.

Suspendarea disciplinară a calităţii de membru al OAMGMAMR

Suspendarea disciplinară a calităţii de membru al OAMGMAMR are loc în următoarele situaţii:
a) prin hotărâre a Consiliului naţional al OAMGMAMR;
b) prin hotărâre a Consiliului judeţean, respectiv a Consiliului Municipiului Bucureşti, în cazul nerealizării anuale a numărului minim de credite;
c) prin decizie a Biroului Consiliului judeţean, respectiv a Biroului Consiliului Municipiului Bucureşti, în cazul membrilor care nu au plătit cotizaţia datorată pe o perioadă de 6 luni;
d) ca urmare a pronunţării unei hotărâri definitive a instanţei judecătoreşti pentru săvârşirea unei infracţiuni legate de exercitarea profesiei.

Suspendarea calităţii de membru al OAMGMAMR prin hotărâre emisă de Consiliul naţional al OAMGMAMR poate interveni în următoarele situaţii:
a) ca sancţiune disciplinară, în condiţiile prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, aprobată cu modificări prin Legea nr. 53/2014, cu modificările şi completările ulterioare, astfel: Asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali răspund disciplinar pentru nerespectarea legislaţiei din domeniul profesiei, a Codului de etică şi deontologie al asistentului medical generalist, al moaşei şi al asistentului medical din România, a regulilor de bună practică profesională, a Statutului Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, pentru nerespectarea deciziilor obligatorii adoptate în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare de organele de conducere ale Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, precum şi pentru orice fapte săvârşite în legătură cu profesia, care sunt de natură să prejudicieze onoarea şi prestigiul profesiei sau ale Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România”.
b) pe durata stării de incompatibilitate, astfel: “Exercitarea profesiei de asistent medical generalist, moaşă şi, respectiv, asistent medical este incompatibilă cu orice acţiune de natură a aduce atingere demnităţii profesionale de asistent medical generalist, moaşă şi, respectiv, asistent medical sau bunelor moravuri, conform Codului de etică şi deontologie al asistentului medical generalist, al moaşei şi al asistentului medical.”

Suspendarea calităţii de membru al OAMGMAMR, în cazul membrilor care, în termen de 6 luni, nu au realizat numărul minim de credite pentru anul precedent, se va face prin hotărâre a Consiliului judeţean/al municipiului Bucureşti al OAMGMAMR. Suspendarea încetează la data realizării numărului de credite restante.

Suspendarea calităţii de membru al OAMGMAMR, în cazul membrilor care nu au plătit cotizaţia datorată pe o perioadă mai mare de 6 luni, se va face prin decizie emisă de Biroul Consiliului judeţean al OAMGMAMR. Suspendarea calităţii de membru încetează la data achitării cotizaţiei restante. Membrul OAMGMAMR suspendat este obligat să depună la filiala OAMGMAMR al cărei membru este certificatul de membru şi avizul de liberă practică (dacă este cazul) în original.

Încetarea calităţii de membru al OAMGMAMR

Încetarea calităţii de membru al OAMGMAMR poate interveni în următoarele situaţii:
a) la cerere, prin renunţarea la calitatea de membru;
b) prin decesul membrului OAMGMAMR;
c) prin pensionare (în baza deciziei de pensionare depuse la filială), dacă membrul respectiv nu doreşte să îşi menţină calitatea de membru şi după vârsta pensionării;
d) prin hotărârea Consiliului naţional al OAMGMAMR de retragere a calităţii de membru, ca urmare a aplicării unei sancţiuni disciplinare;
e) prin punerea în aplicare a hotărârilor judecătoreşti definitive.
Asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali care doresc să renunţe la calitatea de membru se vor adresa filialei OAMGMAMR unde sunt înregistraţi.
Solicitarea se va face în scris prin depunerea unei cereri, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3, de renunţare la calitatea de membru al OAMGMAMR, şi va fi însoţită de certificatul de membru şi avizul de liberă practică (dacă este cazul) în original. În cazul renunţării la calitatea de membru al OAMGMAMR prin pensionare, cererea de renunţare va fi însotiţă şi de o copie a deciziei de pensionare.
Cererea de renunţare la calitatea de membru al OAMGMAMR va fi depusă personal sau prin împuternicit.
Asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali care doresc să renunţe la calitatea de membru al OAMGMAMR trebuie să fie la zi cu plata cotizaţiei de membru.
Retragerea calităţii de membru al OAMGMAMR sau renunţarea la această calitate de către asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali membri ai OAMGMAMR va avea drept consecinţă retragerea dreptului de exercitare a profesiei.

Pentru reînscrierea în OAMGMAMR, asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali vor depune un dosar de reînscriere la filiala unde au fost înregistraţi şi care va conţine: certificatul de cazier judiciar şi certificatul de sănătate fizică şi psihică în original şi în termen de valabilitate; copii ale documentelor personale şi profesionale actualizate şi taxa de reînscriere în cuantumul stabilit prin hotărârea Consiliului naţional al OAMGMAMR.

Cerere de suspendare a calităţii de membru de descărcat în format TXT sau PDF

Cerere de aprobare a încetării suspendării de descărcat în format TXT sau PDF

Cerere de retragere a calităţii de membru de descărcat în format TXT sau PDF

 

 

 

Acest website folosește cookie-uri proprii cât și cookie-uri adăugate de terți pentru a furniza o experiență mult mai bună de navigare și servicii adaptate nevoilor și intereselor vizitatorilor.
Citeste mai mult Ok Nu accept cookie